โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมวางแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรชุมชนเสือขบและซอยวีนัส