โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา

และการอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา