โรงพยาบาลสระบุรีซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561