โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี

พ.ญ.ดวงใจ พรยินยงสุรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติ-ตติยภูมิ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี  จำนวน 16 คน

ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง
“ ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หลังพ้นภาวะวิกฤต และมีอาการคงที่ ”

โดย น.พ.ศุภศิลป์ จำปานาค นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ICU ชั้น 3 โรงพยาบาลสระบุรี