โรงพยาบาลสระบุรีผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (OHS) สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2566