โรงพยาบาลสระบุรีรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย