โรงพยาบาลสระบุรีรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย