โรงพยาบาลสระบุรีรับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น

ประจำปี 2565 (e-Claim Awards 2022)