โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา