โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 19 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท