โรงพยาบาลสระบุรีร่วมมือกับธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดสระบุรีเปิดคลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงิน (Money Safety Clinic)