โรงพยาบาลสระบุรีเข้าร่วมโครงการ Care D+ (แคร์ดีพลัส)