โรงพยาบาลสระบุรีเปิดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ในชุมชนรับผิดชอบของโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567