โรงพยาบาลสระบุรีได้รับรางวัล โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ One Day Surgery (ODS)