โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณ คุณบุณจัน แดงโสภา และครอบครัว

 นพ.นิติเหตานุรักษรองผู อํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสระบุรี

และ อาจารยประหยัด พึ่ง ทิม รองผูอํานวยการดาน การพยาบาล  พรอมคณะ

รับมอบเงินบริจาค จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่น บาทถวน) และ พัดลมตั้งพื้น จํานวน ๙ เครื่อง

จํานวน ๙,๙๐๐บาท (เกาพันเกา รอยบาทถวน) จาก นางแตงออน แซโคว และครอบครัว

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี