โรงพยาบาลสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ HRMS on Cloud”