โรงพยาบาลสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความปลอดภัย