โรงพยาบาลสระบุรี ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564