โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข