โรงพยาบาลสระบุรี ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันที่ฝึกปฏิบัติงาน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์