โรงพยาบาลสระบุรี รับบริจาคหุนสําหรับฝกการชวยชีวิต

นพ.ประพงษวงศระวีกุล  รองผูอํานวยการดานการ แพทย และคณะ  รับมอบหุนจําลองการชวย ฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานแบบ ครึ่งตัว จํานวน 1 ตัว มูลคา 34,000 บาท และหุนสําหรับฝกการชวยชีวิต จํานวน 28 ตัว มูลคา ตัวละ 1,200 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) เพื่อใชในการฝกการชวยชีวิตสําหรับเจาหนาที่ และประชาชนทุกคน มีรายนาม ดังนี้  1. ครอบครัวจักรไพศาล 2. ครอบครัวประชาชนะชัย 3. ครอบครัวสมภูว 4. รานศุภมิต มินิมารท (สวยสอาด) และคุณนงลักษณตรีวิริยะ 5. หจก.ทิพยชาติทรานสปอรต 6. คุณบุญเลิศ นพคุณสถิตย 7. คุณสราวุธ ธรรมบุญญา 8. คุณนําโชค ยอยดี 9. คุณสุเมธ เยี่ยมฉวี 10. คุณประสิทธิ์เคหะทอง 11. คุณบุญเรือง เสวกพันธ 12. อมรรัตนกิจวิถี โรงพยาบาลสระบุรี ขอขอบคุณทุกทาน และขอใหทุกทานมีความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จในชีวิต การงาน และมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี

DSC_9148

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

พญ.พัชรี  ด้วงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสุมาลี  จักรไพศาล  รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และคณะ

รับมอบชุดเอี๊ยมกันน้ำ ให้แก่ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 25 ชุดๆละ 2,500 บาท มูลค่า 65,000 บาท

จาก คุณคณันต์  แก้วสุวรรณ  ทีมอาสาตลาดไท และคุณเสกสรรค์  สิทธิประชาราษฎร์

ผจก.ธุรกิจสัมพันธ์ LMB ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)