โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ออกหน่วยคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ