โรงพยาบาลสระบุรี ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 (E-Claim Awards 2022)