รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร วิศวกรไฟฟ้า นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (30มี.ค.66)

19366

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (29มี.ค.66)

48018

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (29มี.ค.66)

58489