SARABURI HOSPITAL


โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่งเภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร วิศวกรไฟฟ้า นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (30มี.ค.66)


แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (23มี.ค.66)


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมิน ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (20มี.ค.66)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง