SARABURI HOSPITAL


โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (22ก.ย.66)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Compatible) พร้อมสาย จำนวน 30 ชุด