SARABURI HOSPITAL


โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำระดับชาติ มุ่งสู่ Digital Healthcare

ประกาศรับสมัครงาน


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเวชศาสาตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้ากำลัง และนายชางเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (23ก.พ.67)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (21ก.พ.67)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง