โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณหัทยา มีสมสิบ และครอบครัว