กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี

จัดกิจกรรม สืบสานสงกรานต์พยาบาลสระบุรี