ตารางแพทย์ออกตรวจ

โรงพยาบาลสระบุรี

รับบริจาคโลหิต อาคาร100ปี สธ.ชั้น3 ทุกวัน 08.30–16.00น.

กายภาพบำบัด ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น.

เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจโรค จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30–12.00น
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG NCS)
จันทร์,อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 08.30 -12.00น.
สอบถามรายละเอียด โทร.0-36343-500 ต่อ 8663

คลินิกเคมีบำบัด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2

วันจันทร์ ,พุธ : พ. พินทุมาศ เวลา 08.30–12.00 น.

วันอังคาร ,พฤหัส : พ.วรลักขณ์ วิชพัฒน์ เวลา 08.30–12.00 น.

วันศุกร์ (เฉพาะคนไข้นัด) เวลา 08.30–12.00 น.

วันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เปิดช่วงเย็น 16.30 – 20.30 น.

 • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ
 • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ
วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
เวลา 10.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคหัวใจ : พ.ทรงเกียรติ/พ.พิธา/พ.ปวิธ / พ.ไรวินทร์ /พ.ศศิกาญจน์/พ.คมกริช
อังคาร
 • โรคไต :  พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ /พ.อุดมศักดิ์
 • โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคข้อ : พ.นิตยาวดี
 • โรคปอด : พ.ปวัฒน์ 
 • โรคปอด : พ.ปิยารัตน์
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ  PCU
 • โรคปอด : พ.นพดล
พุธ
 • อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคข้อ : พ.นิตยาวดี/พ.นีรชา
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ PCU
พฤหัสบดี
 • โรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา / พ.ศิวพร
 • โรคข้อ : พ.นีรชา
 
ศุกร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • วัณโรคปอด : พ.ปิยารัตน์, พ.นพดล, พ.ศิริญญา (ที่ PCU) 

:

วัน เวลา 08.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • Air way clinic : พ.ศิวพร /พ.ปวัฒน์
 • ต่อมไรท่อ : นนทัช
 • อายุรกรรมประสาท : พ.ตฤนภัทร
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ / พ.ณัฐณิชา
อังคาร
 • คลินิกโรคเลือด : พ.นฤมล / พ.อนันต์(พรหม)/พ.ปองรัตน์
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐนิชา
 • อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ
 • โรคไต : พ.สุธาสินี
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ
 • คลีนิคโภชนศาสตร์ : พ.ฟ้าประไพ
พุธ
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐนิชา
 • คลินิกโภชนศาสตร์ : พ.ฟ้าประไพ
 • ต่อมไร้ท่อ : พ.นนทัช
 •  พ.ณัฐณิชา
 • สัปดาห์ที่ 2 พ.ปวัฒน์ (Latent TB Clinic)
 • สัปดาห์ที่ 4 พ.ปิยารัตน์ (Latent TB Clinic)
พฤหัสบดี
 • คลินิกโรคเลือด : พ.นฤมล /พ.อนันต์ (พรหม) /พ.ปองรัตน์
 • อายุรกรรมรับยาต่อเนื่อง : พ.สุธาสินี
 • คลีนิคเปลี่ยนไต : พ.ณรงค์ศักดิ์
 
ศุกร์
 • โรคไต : พ.พัทธนันท์
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐณิชา (ออกตรวจเดือนคู่)
 

ห้องตรวจเคมีบำบัด (อาคารสราญรมณ์ ชั้น 1) เวลา 09.00 -1200 น.

 • วันจันทร์ / วันพุธ : พ.พินพุมาศ
 • วันอังคาร / วันพฤหัสบดี : พ.วรลักษณ์
 • วันศุกร์ : พ.พินทุมาศ / พ.วรลักษณ์
วัน เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
สูติ-นรีเวชทั่วไป คลีนิคพิเศษ
จันทร์
 • พ.กัญญารัตน์ : คลีนิควัยงาม
 • พ.นิติพร : หลังคลอดวางแผนครอบครัว
 • คลีนิครู้ทันตั้งครรภ์ปลอดภัย
อังคาร
 • พ.ณัฐวุฒิ : มะเร็ง
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย
พุธ
 • พ.ฤชา : นรีเวชทั่วไป
 • พ.พัดชา : นรีเวชทั่วไป
 
พฤหัสบดี
 • มะเร็ง : พ.ปริฉัตร
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย
 • พ.วนิชชา : นรีเวชทั่วไป
ศุกร์
 • พ.เขมณัฏฐ์ /พ.วิชุดา : มะเร็ง
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย
วัน ฝากครรภ์
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ฤชา
 • พ.พัดชา
 • โรงเรียนพ่อแม่ 2
 • คลีนิคธัลลัสซีเมีย
อังคาร
 • พ.เขมณัฏฐ์ 
 • พ.วิชุตา
 • คลีนิคดาวน์ซินโดรม
พุธ
 • พ.ปาริฉัตร
 • พ.วนิชชา
 • คลีนิคตั้งครรภ์วัยรุ่น (พุธที่ 4 ของเดือน)
 • คลีนิคดาวน์ซินโดรม
พฤหัสบดี
 • พ.กัญญารัตน์
 • พ.นิติพร
 • โรงเรียนพ่อแม่ 1 (11.00-15.00 น.)
 • คลีนิค ฝากครรภ์เสี่ยงสูง
ศุกร์
 • ณัฐวัฒน์
 • พ.วิชุตา
 • โรงเรียนพ่อแม่ 3
วัน ศัลย์ฯทั่วไป
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
08.30 -12.00 น.
ศัลย์ฯทั่วไป
15.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.โกลัญญา
 • ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.อภิชญา/พ.อารักษ์
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ พ.กันตพล
 • ผู้ป่วยนัด : พ.วรวิทย์
 • พ.โกลัญญา
 • ศัลยกรรมตกแต่ง/ พ.อภิชญา
 • คลินิคประคับประคอง
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ / พ.กันตพล
 • ศัลยกรรมทรวงอก /พ.ขจรศักดิ์
อังคาร
 • พ.สุรกิจ
 • พ.ไพบูลย์
 • คลีนิคนิติเวช
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.วีรกานต์
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.ธัชชัย
 • พ.สุรกิจหรือ พ.ไพบูลย์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง พ.วีรกานต์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.ธัชชัย
พุธ
 • พ.ณัฐวุฒิพงศ์ สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • พ.วรัญญู
 • ศัลยกรรมเด็ก  :  พ.โสรัตยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก : พ.พรปวีณ์
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ/ พ.อิศริศ/พ.จเด็ด
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สหทัศ
 • พ.ณัฐวุฒิพงศ์ สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • ศัลยกรรมประสาท พ.กฤตพล
 • ทางเดินปัสสาวะ /พ.อิศริศ
พฤหัสบดี
 • วรวิทย์ สัปดาห์ 2,4
 • พ.สมพงษ์ สัปดาห์ 1,3,5
 • คลีนิคนิติเวช
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.เมธัส
 • ศัลยกรรมเด็ก : พ.นฤภรณ์
 • ศัลยกรรมทรวงอก : อุกฤษ์
 • พ.สมพงษ์ สัปดาห์ 1,3,5
 • วรวิทย์ สัปดาห์ 1,3,5
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา
ศุกร์
 • พ. บัณฑิต
 • พ. ภูริบันน์
 •  ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู
 • ศัลยกรรมทรวงอก : พ.นุชรัตน์
 •  พ. บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์
 
ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น
วัน คลินิกพิเศษ  (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 10.00-12.00น.
จันทร์
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด :  พ.อัจฉรา/พ.กนกวลี
 • โรคมะเร็ง และโรคเลือด : พ.อัจจิมา /พ.อรุโณทัย
อังคาร
 • โรคระบบประสาท/ ลมชักในเด็ก : พ.อัจจิมา
 • พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
 • เด็กน้ำหนักผิดปกติ  : พ.พรมนัส
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
พุธ
 • โรคเลือด : พ.อัจจิมา  
 • โรค BPD : พ.พรมนัส
 • ภูมิแพ้ : พ.ไพลิน /พ.กานต์สินี
 • โรคเลือด : พ.อรุโณทัย
พฤหัสบดี
 • โรคไต : พ.รติกร
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.อาฑิตา
 • โรคติดเชื้อ : พ.วรลักษณ์
 • กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–15.30 น.)
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
ศุกร์
 • โรคหัวใจ  : พ.อัจฉรา
 • โรคปอด : พ.พิมพ์ใจ
 • โรคหอบ : 10.00 น. พ.ไพลิน /พ.กานต์สินี

 

อายุรกรรมเคมีบำบัด (อาคารสราญรมย์ ชั้น 1) เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันจันทร์ / วันพุธ : พ.พินทุมาศ
วันอังคาร / วันพฤหัส : พ.วรลักษณ์
วันศุกร์ : พ.พินทุมาศ / พ.วรลักษณ์

  คลินิกประกันสังคม  (อาคาร 100ปี สธ. ชั้น2)

– ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.00-15.00 น.

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป / ผู้ติดสารเสพติด ทุกวันราชการ  เวลา 8.30-12.00 .
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 .
วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.30 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
จันทร์
 • ผู้ใหญ่ : พ.สิทธินันท์/ พ.วรสิริ/ พ.ณิชาภัทร
 • เด็ก/วัยรุ่น :  พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
อังคาร
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ /พ.สิทธินันท์
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
พุธ
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ/ พ.วรสิริ /พ.ณิชาภัทร
 • เด็ก/วัยรุ่น : พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
พฤหัสบดี
 • ผู้ใหญ่ : พ.สิทธินันท์ /พ.ณิชาภัทร
 • เด็ก/วัยรุ่น :  พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
ศุกร์
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ 
 • พ.วรสิริ
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

จันทร์ ศุกร์  :  เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจฟัน ถอนฟัน

ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน ตรวจโรคตาทั่วไป เวลา 8.30-12.00 น. ตรวจโรคตาทั่วไป / คลินิกพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.รัชดาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.เจษฎา บัวทอง
 • พ.เจษฎา บัวทอง
อังคาร
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.รัชดาภรณ์ ตันติมาลา
พุธ
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล / พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
พฤหัสบดี
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.เจษฎา บัวทอง
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์ (คลินิกจอประสาทตา)
ศุกร์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์

 

ตรวจโรคทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน เวลา 8.30 – 12.00 น. เวลา 08.30 – 16.30 น.
จันทร์
 • พ.ธีรนุช
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ณัฐชาพร 
 • พ.ณัฐชาพร
อังคาร
 • พ.ธีรนุช
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ณัฐณิชา
 • พ.ณัฐณิชา
พุธ
 • พ.ธีรนุช
 • พ.ฐาปนี
 • พ.ณัฐชาพร 
 • พ.ฐาปนี
พฤหัสบดี
 • พ.ธีรนุช
 • พ.ณัฐณิชา
 • พ.วิกานดา
 • พ.วิกานดา
ศุกร์
 • พ.ธีรนุช
 • พ.จตุรพร
 • แพทย์เวร
 • แพทย์เวร

 

ตรวจโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 08.30-16.30 น.
จันทร์
 • พ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ / พ.กิตติวัฒน์ วิงประวัติ / พ.ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น / พ.วรัญญู สุทธิกาศนีย์
อังคาร
 • พ.ปิยชนก จินดาหลวง / พ.นนทัช สิงห์สัมพันธ์
พุธ
 • พ.ทวี แสงพิสิทธิ์ / พ.อาทิตย์ บุญญลาภา /พ.กวิน โปริสวาณิชย์
พฤหัสบดี
 • พ.ประจวบ มีแลบ / พ.สรเดช รัตนะเรืองวิมาร / พ.วุฒิพล สุธีราภรณ์
ศุกร์
 • แพทย์เวร

13.00-15.00 น. ให้บริการโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ  จันทร์ บ่าย ตรวจมะเร็งปากมดลูก / พฤหัสบดี บ่าย ฉีดวัคซีนเด็ก

ห้องตรวจโรคทั่วไป (GP) อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลสระบุรี ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

วัน
รพ.สาขาเทศบาลเมืองสระบุรี
รพ.สาขาการเคหะ (08.30 – 12.00 น.)
(08.30 – 12.00 น.) 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • พ.วรางคณา สัปดาห์ 1,3,5 / พ.ศุภิสรา สัปดาห์ที่ 2,4  
 • พ.ศุภณัฐ / พ.อังคณา / แพทย์เวร 
 • แพทย์เวร
 • พ.ชานนท์ / พ.ณัฐวร/ พ.ศุภวิชย์
อังคาร
 • พ.ชานนท์ / พ.ศรัณย์ / พ.วรางคณา / แพทย์เวร
 
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.ศุภณัฐ /พ.อัจฉรา
พุธ
 • พ.ณัฐวร / พ.สมประสงค์ สัปดาห์ 1,3,5  / พ.พิกุล
 • พ.ศุภิสรา สัปดาห์ที่ 2,4 / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.วรุฒ / พ.ศุภิสรา สัปดาห์ 1,3,5  
 • พ.ศุภณัฐ สัปดาห์ที่ 2,4
พฤหัสบดี
 • พ.สมประสงค์/ พ.เมธาวี / พ.ศุภณัฐ สัปดาห์ที่ 1,5  
 • พ.อัจฉรา สัปดาห์ที่ 3 / พ.ศุภวิชย์ สัปดาห์ที่ 2,4
 • แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ผจงนิติ /พ.วรางคณา
ศุกร์
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.ศุภวิชย์ /พ.พิกุล สัปดาห์ 1,3,5  
 • พ.วรุฒ สัปดาห์ที่ 2,4 / แพทย์เวร   
 • แพทย์เวร
 • พ.ศรัณย์ / พ.เมธาวี    

ให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.

ให้บริการเวลา 13.30-15.30 น. ทุกวันพุธ
สอบถามรายละเอียด โทร 095-870-6002

ให้บริการ วันศุกร์ เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสระบุรี (www.sbh.go.th)

โรงพยาบาลสระบุรี 0-3634-3500
โรงพยาบาลสาขาเทศบาลเมืองสระบุรี 0-3634-3500 ต่อ 7777
โรงพยาบาลสาขาการเคหะ 0-9226-0303-0 , 0-9226-0311-3
โรงพยาบาลสาขาเชิงเขา 0-3622-3511
โรงพยาบาลสาขาเขาคูบา 0-3621-2334 , 0-8950-5723-2
ศูนย์รถพยาบาลกู้ชีพ 1669 , 0-3634-3585
โทรสาร 0-3634-3580
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 0-363-43500 ต่อ 1125
ปรึกษาปัญหาด้านบริการ 0-3634-3555