การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (29ม.ค.61)