การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (29มี.ค.65)