การประชุมวิชาการโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2561

 

โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นประธารเปิดการประชุม

กล่าวรายงาน และแจ้งวัตถุของการจัดการประชุมโดย นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

ตลอดการประชุมในแต่ละวัน มีวิทยากรผู้มากความสามารถ ทางด้านสาธารณสุข สลับหมุนเวียนมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก และห้องบรรยายเทียม อังสาชน ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี