การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ และวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ และเขตสุขภาพที่ 4