บริการผู้ป่วยใน

        โรงพยาบาลสระบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญผู้ป่วยที่ต้องการความส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับญาติเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลง  ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ   เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ไว้บริการแก่ผู้ป่วย หวังว่าตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรี ทุกท่านจะได้รับการบริการที่    อบอุ่นและมีความสุขสบาย

การจองห้องพิเศษ

 • กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรีแล้วให้ญาติหรือผู้ป่วยติดต่อจองได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หรือพยาบาลประจำหอผู้ป่วย
 • กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสระบุรี แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อจองได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และเมื่อถึงวันนัดนอนโรงพยาบาลกรุณาติดต่อยืนยันการจองห้องพักอีกครั้ง และนำจดหมายพร้อมทั้งใบการรักษาเบื้องต้นจากแพทย์มาด้วย

การย้ายเข้าห้องพิเศษ

 • ผู้ป่วยต้องได้รับความเห็นชอบ จากแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
 • การเรียกคิวห้องพิเศษ จะทำทุกวันในช่วงเช้าและบ่ายโดยเมื่อถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่ประจำตึกจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ
 • เมื่อถึงคิวของท่านแล้วแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ที่ตึกหรือติดต่อกับผู้ป่วยและญาติไม่ได้ถือว่าท่านสละสิทธิ์โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายถัดไป
 • เมื่อได้รับแจ้งให้ย้ายเข้าห้องพิเศษควรตอบรับภายในเวลา๑๕.๐๐ น.ของวันนั้น ถ้าไม่สามารถย้ายได้โรงพยาบาลจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายถัดไป
 • เมื่อย้ายเข้าหอผู้ป่วยพิเศษใดแล้ว ไม่ควรย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษอื่นในภายหลัง

การย้ายเข้าห้องพิเศษ

 • ต้องมีญาติเฝ้าตลอดเวลา 1 คน
 • เวลาเยี่ยม ช่วงเช้า เวลา  6.00 – 7.๐๐ น.  ช่วงบ่าย เวลา 12.๐๐ – 18.๐๐ น.

ราคาห้องพัก

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ     ราคา 2,๐๐๐ บาท / วัน
 • อาคารสราญรมย์ / สงฆ์ 4    ราคา 1,8๐๐ บาท / วัน
 • อาคารสุขุมาลมารศรี ชั้น 3  ราคา 1,8๐๐ บาท / วัน

         โดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินทุก 3 วัน กรณีชำระเงินสด  จะมีใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ  ที่กระทรวงการคลังกำหนด            
 • รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่มีสิทธิเบิกค่ารักษา พยาบาลให้สอบถามรายละเอียดกับพยาบาลประจำตึกพิเศษ     
 • ผู้ใช้สิทธิอื่นๆ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าบัตรประกันสังคม  สอบถามรายละเอียดกับพยาบาลประจำตึกพิเศษ