ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก