จังหวัดสระบุรีรับการตรวจนิเทศงาน รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐

คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นําทีมโดย นายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๔ นายแพทยสมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก โดยมีนายแพทยนพพร พงศปลื้มปติชัย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทยอนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทยทศพร ศิริโสภิตกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท และผูบริหารทุกหนวยงานในสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเขารวมนําเสนอผลงานและรับการนิเทศ ในวันที่ ๗­๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพลอากาศเอกเกษตร คุณหญิงวันทนา โรจนนิล โรงพยาบาลสระบุรี