ทำเนียบผู้บริหาร โรงพยาบาลสระบุรี


นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๙๔ – ๒๕๑๖

นายแพทย์ณรงค์ สดุดี

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙

นายแพทย์แถม ทัพพยุทธพิจารณ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๓๑

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัทธาพงศ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๗

นายแพทย์มงคล เชฏฐากุล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐

นายแพทย์เทียม อังสาชน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ – องค์รักษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน