นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ในโอกาสวันไหวครู

ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียน เขาเยี่ยมใหกําลังใจผูปวยใหมีสุขภาพดี

และมอบกระเชาบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ณ หอผูปวย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐