นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรพุแค มอบกระเชาเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาลสระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ในโอกาสวันไหวครูประจําป๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียน เขาเยี่ยมใหกําลังใจผูปวยใหมีสุขภาพดี และมอบกระเชาบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ ณ หอผูปวยสงฆอาพาธชั้น ๔ โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐