บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (25มิ.ย.62)