บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายข่างเทคนิค และเจ้าพนักงานธุรการ (30ส.ค.66)