บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ฯ