ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ครั้งที่ 2 )