ประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง (ESWL)