ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone propionate 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 2,500 ขวด