ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องพัสดุ รายการถุงมือตรวจโรค (Glove Disposable)