ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องสวนหัวใจ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด