ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น จำนวน 50 ชุด