ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 1,520 กล่อง