ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องพยาธิวิทยาคลินิก รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน เอวันซี ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562