ประกาศขอยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection/infusion, 10 ml จำนวน 10,000 แอมพูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)